X Niedziela Zwykła 9.06.2024

 1. Na naszej stronie internetowej oraz stronie gminy Poddębice https://poddebice.pl/rzadowy_program_odbudowy_zabytkow/ pojawiło się Zapytanie ofertowe na realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem” co oznacza że firmy będą przystępowały do przetargu na wykonanie tej inwestycji.

 

 1. Ojciec Stan Fortuna, charyzmatyczny franciszkanin z Bronxu, wystąpi z koncertem w kościele św. ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). Koncert odbędzie się w niedzielę 9 czerwca o godz. 15.30. O. Fortuna wydał ponad dwadzieścia płyt z muzyką w stylu hip-hop, folk, jazz, reggae i gospel. Muzyka jest jego metodą pracy z młodzieżą, a działa wśród najtrudniejszych środowisk – afroamerykańskich mieszkańców południowego Bronxu, dzielnicy Nowego Jorku. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

 

 1. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza młodych ludzi z naszej archidiecezji na tygodniowy wyjazd do Taizé we Francji, który odbędzie się w dniach 10-19 sierpnia 2024 r. Będzie to okazja, aby spędzić czas w międzynarodowej, ekumenicznej wspólnocie chrześcijan, pogłębić swoją wiarę, spotkać młodych ludzi z różnych krajów oraz odpocząć. Szczegóły i zapisy możliwe przez formularz, który można znaleźć na fanpejdżu Łódź Piotrowa – Młodzi w Domu na Facebooku (http://facebook.com/mlodziwdomu) lub Taizé Łódź (https://www.facebook.com/taize.lodz/) oraz na plakacie.

 

 1. Zbliża się Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej, który odbędzie się 15 czerwca 2024 r. Ksiądz Kardynał zaprasza wszystkich wiernych z terenu archidiecezji. W programie:

   10.00 – Msza św. z uwielbieniem – archikatedra,

   11.30 – darmowy posiłek dla wszystkich, po nim w namiotach: prezentacja wspólnot oraz zabawy integracyjne (dmuchańce, bańki, eurobungee, itp.) – plac katedralny,

   13.00 – dialog z kard. Grzegorzem Rysiem „Marzenie o Kościele” – mała aula Wyższego Seminarium Duchownego,

   14.30 – koncert zespołu TGD – plac katedralny.

 

 1. Trwają zapisy na całodniową pielgrzymkę na Jasną Górę do Częstochowy. Wyjazd jest 12 lipca w piątek rano spod kościoła. Koszt wraz z ubezpieczeniem to 60 zł. Bardzo proszę osoby, które już się zapisały i te które się zapiszą o podanie daty urodzenia.

      6. Serdecznie dziękuję Pani Eli Kosmal za reprezentowanie naszej parafii na Święcie Euchartstii w łódzkiej katedrze i odebranie różańca jaki otrzymały wszystkie parafie.

      7. W środę 12 czerwca JE ks. Bp Ireneusz Pękalski udzieli sakramentu bierzmowania w parafii w Bałdrzychowie.

      8. Zapowiedzi przedślubne:

 

Michał Zbigniew Woźniak kawaler z parafii tutejszej

Ewelina Zając panna z parafii tutejszej

 

 

 

Zapytanie ofertowe na realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa
i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem”

Kałów, 13.06.2024 r.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 8 (projekt umowy) do zapytania ofertowego z dnia 06.06.2024 r. na realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem”. Powyższa zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego i będzie wiążąca przy składaniu ofert. W załączeniu nowy załącznik.   

Załącznik Nr 8

 

UMOWA (projekt)

 

zawarta w dniu …………. 2024 r. w Kałowie, pomiędzy: Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie z siedzibą Kałów 10, 99-200 Poddębice, NIP: 828-111-32-13

reprezentowaną przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława Ziętka, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a …………………………. z siedzibą ………………………… NIP ………..,

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ o następującej treści:

 

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego p.n. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem”. Prace będą polegać na wykonaniu usługi fumigacji kościoła w celu zwalczania szkodników drewna, by ochronić zabytkowy kościół w Kałowie przed degradacją drewnianych elementów                i zniszczeniem przez szkodniki drewna.
 2. Zakres prac przewiduje zabezpieczenie elementów elektrycznych i elektronicznych, ewentualny demontaż i montaż po przeprowadzeniu prac głównych, uszczelnienie kościoła (uszczelnienie zewnętrzne całego kościoła), zagazowanie kościoła, kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowanie kościoła, rozebranie uszczelnienia i odwietrzenie kościoła, ozonowanie kościoła w niezbędnym zakresie.
 3. Do zabiegu fumigacji należy użyć gazu – fosforowodoru PH3.
 4. Zadanie będące przedmiotem umowy jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz budżetu Gminy Poddębice.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić prace zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac nr WUOZ-ZN.5142.1015.2021.IB z dnia 18.11.2021 r. oraz Programem prac przy zabytku nieruchomym – Fumigacja – Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie.
 6. Prace związane z przedmiotem umowy dotyczą obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem rej.: 707 decyzją z dnia 06.10.1971 r., znajdującego się w Kałowie na działce nr ewid. 249 obręb Kałów, gmina Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie.
 7. Wykonawca oświadcza, że zna dokładnie dokumentację, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i nie ma do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz że jest w stanie wykonać prawidłowo i terminowo przedmiot umowy zgodnie z jej treścią.
 8. Wykonywanie prac Wykonawca zobowiązany jest konsultować z autorem programu konserwatorskiego i nadzorem konserwatorskim.
 • 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązany jest:

1) do protokolarnego przejęcia obiektu,

2) do oznakowania na własny koszt terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) do przekazania terenu po zakończeniu prac Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,

4) zapewnić udział przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby posiadającej  ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa               i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r.

5) przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

6) wyznaczyć  osobę  odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym.

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wyposażenia, sprzętu oraz przedmiotów, w tym w całości lub części zbudowanych z metali szlachetnych takich jak np. miedź, mosiądz, złoto, srebro lub pokrytych szlagmetalem, urządzeń elektrycznych, elektronicznych, powłok i roślin, spowodowane działaniem gazu.
 • 3.

GWARANCJE

 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną fumigację, stanowiącą przedmiot niniejszej umowy na okres 2 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 2. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg na nowo w odniesieniu do prac wykonanych w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy w ramach udzielonej gwarancji.
 3. Gwarancja nie obowiązuje, gdy do obiektu podlegającego fumigacji w okresie gwarancji wprowadzony zastanie drewno, które nie zastało poddane zabiegowi likwidacji szkodników drewna lub impregnacji drewna wykonanemu przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie, do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin. W razie bezskutecznego upływu w/w terminu na usunięcie wady, Wykonawca może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Niezależnie od uprawnień przysługujących Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawcy służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi. Zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określa Kodeks cywilny.
 • 4.

TERMINY

Strony ustalają  następujące terminy realizacji zadania:

1) termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30.09.2024 r.

2) termin odbioru końcowego nastąpi  po ukończenia prac w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu prac.

 • 5.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  …………………… zł (słownie:  …………………… ) zł brutto,  zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.
 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po:
 3. a) protokolarnym odbiorze końcowym,
 4. b) wystawieniu faktury / rachunku przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną na adres: ……………………..
 6. Faktura / rachunek wystawiony przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer …………………………………… w terminie maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.
 7. Wykonawca wystawi fakturę / rachunek zgodnie z poniższymi danymi:

       Nabywca/Odbiorca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i św.

       Stanisława Biskupa w Kałowie, Kałów 10, 99-200 Poddębice, NIP: 82811113213.

 • 6.

KARY UMOWNE

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 2. a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 3% wynagrodzenia brutto,
 3. b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto,
 4. c) w przypadku opóźnienia polegającego na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy Zamawiający w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia brutto,
 5. d) w przypadku nierozpoczęcia prac przez Zamawiającego do dnia …….r. w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto.
 6. Łączna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić strony wynosi 10% wartości brutto umowy.
 7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto.
 • 7.

UBEZPIECZENIE

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje przekazać Zamawiającemu poniższe polisy ubezpieczeniowe, z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającą kwoty 1000 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z minimalną sumą ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegające na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 • 8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
 2. a) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 14 dni, liczonych od daty przekazania obiektu,
 3. b) jeśli Wykonawca zaprzestał wykonywania prac z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
 4. c) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a – 1c, Wykonawca może jedynie żądać

    wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:
 2. dokonania odbioru usług wykonanych,
 3. przejęcia obiektu,
 4. zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.
 5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby strony wnoszącej pozew.
 2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do Sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny).
 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

 

Kałów, 06.06.2024 r.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa  w Kałowie

Kałów 10, 99-200 Poddębice

NIP: 828-111-32-13, REGON: 040025931

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem par. 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO, stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem”.
 2. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i polega na wykonaniu usługi fumigacji kościoła w celu zwalczania szkodników drewna, by ochronić zabytkowy kościół w Kałowie przed degradacją drewnianych elementów oraz zniszczeniem przez szkodniki drewna.
 3. Do zabiegu fumigacji należy użyć gazu – fosforowodoru PH3.
 4. Fumigacja kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje w szczególności:
 5. a) zabezpieczenie elementów elektrycznych i elektronicznych, ewentualny demontaż i montaż po przeprowadzeniu prac,
 6. b) uszczelnienie kościoła (uszczelnienie zewnętrzne całego kościoła),
 7. c) zagazowanie kościoła,
 8. d) kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowanie kościoła,
 9. e) rozebranie uszczelnienia i odwietrzenie kościoła,
 10. f) ozonowanie kościoła w niezbędnym zakresie.
 11. Prace będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z treścią pozwolenia nr WUOZ-ZN.5142.1015.2021.IB z dnia 18.11.2021 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz Programem prac przy zabytku nieruchomym – Fumigacja – Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie (Załączniki nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego).
 12. Zamawiający zaleca, aby przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.
 13. Termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy do 30 września 2024 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia: 

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 5 zabiegów fumigacji wraz z kontrolnymi pomiarami elektrochemicznymi zabytków, objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych lub ujęcie w gminnej ewidencji zabytków,  o wartości każdej usługi minimum 60.000 zł brutto,

2) kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia: 

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r.

3) potencjału technicznego: 

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego), że dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej jednym miernikiem elektrochemicznym do pomiarów stężenia fosforowodoru PH3 powyżej 150 ppm i dołączy jego aktualny przegląd techniczny.

 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Do oferty należy dołączyć:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – wykaz wykonanych usług.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu miernika elektrochemicznego.

Załącznik nr 5 – Wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

Załącznik nr 6 – Pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Załącznik nr 7 – Program prac przy zabytku nieruchomym.

Załącznik nr 8 – Zaakceptowany projekt umowy.

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna RODO.

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 2. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających, tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).
 3. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu składania ofert.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Podana w ofercie cena stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia.
 2. Podana w ofercie cena jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
 3. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres umowy i nie będzie podlegała zmianie.
 4. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

                                                  Najniższa oferowana cena brutto spośród ofert ważnych

Liczba uzyskanych punktów =                    Oferowana cena badanej oferty                         x 100

 

 

Przyjmuje się, że 1% jest równy 1,00 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punków.

 1. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako oferta najkorzystniejsza.
 2. W przypadku, kiedy dwóch Wykonawców otrzyma identyczną liczbę punktów, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.

VIII. Miejsce i termin składania ofert           

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie, Kałów 10, 99-200 Poddębice w terminie do dnia 08.07.2024 r. do godz. 16:00. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie data nadania oferty czy też jej sporządzenia.

Otwarcie ofert jest niejawne.

 1. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta na realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem”.
 2. 3. Oferty, które wpłyną do siedziby Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 6. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia i wyjaśnienia ofert. Oferta cenowa nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym tj. obarczona jakimkolwiek błędem oraz posiadająca błędy rachunkowe zostanie odrzucona.
 7. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
 8. Dodatkowe informacje:
 9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest ks. Stanisław Ziętek, tel. 436782666, 602-268-937, email: parafia-mikolaj@wp.pl
 10. Wszelkie zapytania do przedmiotu zamówienia należy składać na wskazany adres e-mail. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
 12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień zapytania ofertowego oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
 13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
 15. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bezpodania przyczyny.
 17. Upublicznienie treści niniejszego zapytania ofertowego nastąpi poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.mikolaj-parafia.pl oraz Gminy Poddębice, tj. www.poddebice.pl.
 18. Wybór Wykonawcy zostanie zamieszczony na ww. stronach internetowych.

 

    Proboszcz Parafii

(-) ks. Stanisław Ziętek

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – wykaz wykonanych usług.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu miernika elektrochemicznego.

Załącznik nr 5 – Wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców.

Załącznik nr 6 – Pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Załącznik nr 7 – Program prac przy zabytku nieruchomym.

Załącznik nr 8 – Projekt umowy.

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna RODO.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

                                                                 

                                                                                  ………………………………………..

                                                                                   (miejscowość, data)

 

Adresat:

Parafia Rzymskokatolicka

 1. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa

Kałów 10  99-200 Poddębice

 

Ja/My niżej podpisany/i

 

………………………………………………………………………………………………….

 

……..………………………………………………………………………………………………….

 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

(dokładny adres oferenta wraz z kodem pocztowym)

 

e-mail: …………………………………… tel. …………………………………………..

 

składam/y niniejszą ofertę na  wykonanie inwestycji pn. „Kałów, kościół pw.  św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz              z wyposażeniem” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 06.06.2024 r.

 

Cena netto: …………………………………………………………………………………. zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………….. )

 

 

Podatek VAT w wysokości ……… % stanowi kwotę  ………………………………… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………….. )

 

 

Cena brutto: ………………………………………………………………………………… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………….. )

 

Składając niniejszą ofertę:

 • Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje, niezbędne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
 • Oświadczam/y, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT, a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Oświadczam/y, że uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści zapytania ofertowego.
 • Oświadczam/y, że niniejsze zamówienie zostanie wykonane w terminie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.
 • Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
 • Oświadczam/y, że w razie wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

 

 

 

………………………..                                     …………………………………………………

   (miejscowość, data)                                                 (Pieczątka  i podpis Wykonawcy

                                                                  lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)                                                                         

    

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG

 

DANE WYKONAWCY:

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Email: …………………………………………………………………………………………………………….

 

Strona internetowa: ………………………………………………………………………………………….

 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….

 

REGON: ……………………………………………………………………………………….

 

NIP/PESEL: …………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z ubieganiem się o realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół                       pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem następujące zabiegi fumigacji:

 

Lp NAZWA zadania

(zamówienia)

ZakresWYKONANEGO

ZAMÓWIENIA

Inwestor Wartość zamówienia(PLN)

brutto

CZASrealizacji zamówienia (data rozpoczęcia i zakończenia)
1.           
2.            
3.            
4.          
5.          

 

 

………………………………………..         ……………………………………………………………

  (miejscowość, data)                                                   (Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby                        

                                                                                   uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Załącznik nr 3

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

DANE WYKONAWCY:

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Email: …………………………………………………………………………………………………………….

 

Strona internetowa: ………………………………………………………………………………………….

 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….

 

REGON: ……………………………………………………………………………………….

 

NIP/PESEL: …………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z ubieganiem się o realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół   pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem” oświadczam, że dysponuję co najmniej 1 osobą posiadającą ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa                         i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r.

 

 LP.  IMIĘ I NAZWISKO  KWALIFIKACJE

ZAWODOWE/

UPRAWNIENIA

 DOŚWIADCZENIE/

WYKSZTAŁCENIE

 ZAKRES

WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

1.        
2.   

 

     
3.   

 

     

 

 

………………………………………..         ……………………………………………………………

               (miejscowość, data)                                      (Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby                        

                                                                                   uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

Załącznik nr 4

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU MIERNIKA ELEKTROCHEMICZNEGO

 

DANE WYKONAWCY:

 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Email: …………………………………………………………………………………………………………….

 

Strona internetowa: ………………………………………………………………………………………….

 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….

 

REGON: ……………………………………………………………………………………….

 

NIP/PESEL: …………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z ubieganiem się o realizację inwestycji pn. „Kałów, kościół  pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem” oświadczam, że dysponuję na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej jednym miernikiem elektrochemicznym do pomiarów stężenia fosforowodoru PH3 powyżej 150 ppm i dołączam jego aktualny przegląd techniczny.

 

 

 

………………………………………..         ……………………………………………………………

               (miejscowość, data)                                      (Pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby                        

                                                                                   uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

Załącznik Nr 8

 

 

UMOWA (projekt)

 

zawarta w dniu …………. 2024 r. w Kałowie,

pomiędzy: Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie z siedzibą Kałów 10, 99-200 Poddębice, NIP: 828-111-32-13, reprezentowaną przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława Ziętka,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………….. z siedzibą ……………………………….. NIP ………..,

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

o następującej treści:

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego p.n. „Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): fumigacja budynku kościoła wraz z wyposażeniem”. Prace polegać będą na wykonaniu usługi fumigacji kościoła w celu zwalczania szkodników drewna, by ochronić zabytkowy kościół w Kałowie przed degradacją drewnianych elementów i zniszczeniem przez szkodniki drewna.
 2. Zakres prac przewiduje zabezpieczenie elementów elektrycznych i elektronicznych, ewentualny demontaż i montaż po przeprowadzeniu prac głównych, uszczelnienie kościoła (uszczelnienie zewnętrzne całego kościoła), zagazowanie kościoła, kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowanie kościoła, rozebranie uszczelnienia i odwietrzenie kościoła, ozonowanie kościoła w niezbędnym zakresie.
 3. Do zabiegu fumigacji należy użyć gazu – fosforowodoru PH3.
 4. Zadanie będące przedmiotem umowy jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz budżetu Gminy Poddębice.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić prace zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac nr WUOZ-ZN.5142.1015.2021.IB z dnia 18.11.2021 r. oraz Programem prac przy zabytku nieruchomym – Fumigacja – Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa  i św. Stanisława Biskupa w Kałowie.
 6. Prace związane z przedmiotem umowy dotyczą obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem rej.: 707 decyzją z dnia 06.10.1971 r., znajdującego się w Kałowie na działce nr ewid. 249 obręb Kałów, gmina Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie.
 7. Wykonawca oświadcza, że zna dokładnie dokumentację, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i nie ma do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz że jest w stanie wykonać prawidłowo i terminowo przedmiot umowy zgodnie z jej treścią.
 8. Wykonywanie prac Wykonawca zobowiązany jest konsultować z autorem programu konserwatorskiego i nadzorem konserwatorskim.

 

 

 

 

 • 2
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 2. protokolarnego przejęcia od Zamawiającego obiektu i odpowiedniego jego zabezpieczenia z uwzględnieniem jego wyposażenia, znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi,
 3. oznakowania na własny koszt terenu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. przekazania terenu prac po zakończeniu prac Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,
 5. zapewnienia udziału przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia o ukończeniu szkolenia w zakresie fumigacji fosforowodorem PH3, posiadającą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2022 r., poz. 824),
 6. przedkładania na żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów potwierdzających, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
 7. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym,
 8. utrzymania w czystości terenu prac,
 9. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych prac.

 

 • 3
 1. Wykonawca oświadcza, że:
  1. posiada uprawnienia i niezbędne kwalifikacje do należytego i profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy,
  2. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego, profesjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi ochrony konserwatorskiej, Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wskazówkami Zamawiającego.
 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę obiektu, będącego przedmiotem umowy, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do właściwego stanu na swój koszt.
 4. Wykonawca zobowiązuje się strzec własnego mienia znajdującego się na terenie obiektu, w którym wykonywany jest przedmiot umowy, a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa.
 5. Wykonawca odpowiada za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeszkolenie swoich pracowników w zakresie przepisów BHP, ppoż. i innych związanych z ochroną zdrowia oraz środowiska naturalnego.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a powstałe wskutek lub w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym również usuwania zaistniałych wad.
 7. Jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy odpowiedzialność za nie ponosi Wykonawca. W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku spełniania świadczenia wobec osób trzecich lub w zależności od przypadku, zrekompensuje Zamawiającemu wszystkie poniesione z tego tytułu koszty, wydatki itp.
 8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowanie i utylizację odpadów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
 9. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
 10. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w postanowieniach zawartych w umowie oraz w ofercie Wykonawcy, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W szczególności, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz dokumentów, należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakości prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy oraz oferty Wykonawcy przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy.

 

 • 4

UBEZPIECZENIE

 1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu poniższe polisy ubezpieczeniowe, z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającą kwoty 1000 zł:
 1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z minimalną sumą ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegające na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
 2. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego (polisa CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
  1. Polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 pkt a) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 b) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy.
  2. Wraz z polisami ubezpieczeniowymi, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dowody uiszczenia składki.
  3. W przypadku konieczności przedłużenia polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 z uwagi na przedłużenie terminu wykonania prac lub przedłużenie udzielonej gwarancji stosownie do § 8. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii przedłużonej polisy wraz z dowodem uiszczenia składki w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia przyczyny przedłużenia którejkolwiek z polis.

 

 • 5

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Przedmiot umowy należy wykonać do dnia 30.09.2024 r.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem umowy poinformować Zamawiającego o dacie rozpoczęcia prac. Od daty rozpoczęcia prac Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie wykonywania przedmiotu umowy, a także na terenie sąsiednim, jeżeli szkody te powstały w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej harmonogram prac lub harmonogram) z uwzględnieniem terminów wykonania, który zawierać będzie (w ujęciu miesięcznym):

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów prac
z podaniem ich zakresu i wartości netto/brutto z uwzględnieniem terminów i zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego.

 

 • 6

WYKONANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy na 7 dni roboczych przed proponowanym terminem odbioru końcowego.
 2. Odbiór końcowy prac dokonany przy udziale Wykonawcy oraz Zamawiającego, a jeżeli przepisy prawa tego wymagają również przy udziale Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 3. Z odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz jeżeli przepisy prawa tego wymagają przez Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora Zabytków.
 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy / elementów prac składających się na przedmiot umowy, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 5. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 6. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie pod rygorem odstąpienia od umowy.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio prac jako wadliwych.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w/w zakresie, również tych niewymienionych w zapytaniu ofertowym, lecz których konieczność można było przewidzieć na podstawie obowiązujących norm i przepisów konserwatorskich, administracyjnych lub innych właściwych przepisów lub norm. Za wykonanie wyżej wymienionych prac Wykonawca nie jest uprawniony żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, czy domagać się przesunięcia terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 5 ust. 1. Uszczegółowienie, rozwinięcie i modyfikacje dostarczonej dokumentacji konserwatorskiej będące konsekwencją dostosowania jej do charakteru                          i przeznaczenia inwestycji, obowiązujących przepisów i sztuki konserwatorskiej, nie będzie rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, jak również nie będzie podstawą do zmiany terminu, o którym mowa w § 5 ust.1, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie w postaci aneksu do niniejszej umowy.
 9. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie
  i szczegółowo z zakresem prac, obejrzał zabytek będący przedmiotem umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Otrzymał także wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów                           i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach niniejszej umowy.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Konserwatorskiego dostępu na teren prowadzenia prac oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane prace konserwatorskie lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.
 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na terenie prowadzenia prac, a po zakończeniu prac uporządkuje teren.
 12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania prac.

 

 • 7

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone na kwotę ……………….. zł brutto (słownie…………………………………… ) i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i obejmuje całkowity koszt oraz wszelkie wydatki i opłaty – związane z kompleksowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, jest niezmienne i nie podlega negocjacjom w toku wykonywania umowy.
 3. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz, jeżeli przepisy prawa tego wymagają przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu Umowy.
 5. Miejscem doręczenia faktury przez Wykonawcę będzie siedziba Zamawiającego,
  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie, Kałów 10, 99-200 Poddębice.
 6. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni liczonym od dnia wpływu
  do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
 8. Za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego.
 9. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego wskazany
  na fakturze został ujawniony w zgłoszeniu indentyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się  na tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania  innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 9. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie  terminu płatności wskazanego w ust. 9 do siódmego dnia od daty powiadomienia  Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi,        o których mowa w zdaniu poprzednim.
 11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte               w ust. 9 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale  nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację przedmiotu umowy, jak również braku możliwości zaliczenia  przez Zamawiającego wydatków poniesionych na realizację niniejszej umowy w koszty uzyskania przychodu.

 

 • 8

GWARANCJA

 1. Wykonawca udzieli ____________ gwarancji na wykonany przedmiot umowy od daty odbioru. Niniejsza umowa jest jednocześnie dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Wykonawca oświadcza, iż okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
 3. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia oraz usunąć je w terminie 7 dni chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin.
 5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
 6. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
 8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usunięcia ujawnionych wad w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu na przystąpienie do usunięcia zgłoszonych wad uprawniony jest do zastępczego wykonania robót na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 9. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się na nowo w odniesieniu do prac wykonanych w ramach gwarancji lub rękojmi od daty protokolarnego przejęcia tych prac przez Zamawiającego, w sposób określony w § 6 ust. 3.
 10. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w § 9 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy lub zaistnienia przesłanej uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do zastępczego wykonania robót na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez niewłaściwe wykonywanie robót Strony rozumieją prace wykonywane niezgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją robót, projektem technicznym lub obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 9

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto,o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
  • za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad,
  • w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1
  • za nienależyte wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każde naruszenie.
 2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
 3. Strony ustają, iż niezależnie od kar umownych określonych powyżej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.
 4. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego i wyraża zgodę do potrącenia przez Zamawiającego naliczonych wobec Wykonawcy kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

 

 • 10
 1. Niniejsza umowa może być rozwiązana za pisemnym porozumieniem stron.
 2. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 

 • Zamawiającemu, gdy Wykonawca:
  1. a) nie przystąpił do wykonania umowy w terminie 7 dni od przekazania terenu prac,
  2. b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni,
  3. c) wykonuje przedmiot umowy wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z zakresem jego czynności.
 • Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli wystąpią przyczyny formalno – prawne uniemożliwiające wykonanie umowy.
 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy.

 

 • 11
 1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w niżej wymienionych okolicznościach.
 2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć:
  • zmiany terminu wykonania umowy,
  • zmiany umowy w przypadku zmiany umowy z instytucją finansującą zadanie lub zaleceniami tejże instytucji,
  • zmiany umowy o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
  • zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
  • opis propozycji zmiany,
  • uzasadnienie zmiany,
  • opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany umowy.
 7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:
  • zmiana obowiązujących przepisów,
  • o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
  • siła wyższa.
 8. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli taka zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

 

 • 12

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
 2. Właściwy do rozpoznania sporów jest sąd siedziby Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zamawiającego o zmianie adresu do doręczeń, którym przy zawarciu niniejszej umowy jest adres wskazany w komparycji umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Strony przyjmują, iż niespełnienie tego wymogu skutkować będzie tym, że doręczenia korespondencji na adres dotychczasowy będzie rodziło wszelkie skutki prawne związane ze skutecznym doręczeniem.
 4. Przeniesienie przez Wykonawcę obowiązków lub praw wynikających z niniejszej umowy (całości lub części), w szczególności wierzytelności o wynagrodzenie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

 

 • 13

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa                       w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny, ustawy z dnia               7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia                     2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,                 a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

 

 • 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa.
 2. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich wraz programem prac konserwatorskich.
 3. Klauzula informacyjna.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie z siedzibą Kałów 10, 99-200 Poddębice, reprezentowana przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława Ziętka.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: parafia-mikolaj@wp.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 • Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.